علائم بیماری قارچ سیاه و راه درمان آن

قارچ ها در محیط زیست به ویژه در خاک و مواد آلی در حال پوسیدگی مانند برگ ها، توده های کمپوست، چوب های پوسیده و غیره زندگی می کنند میلیون ها گونه قارچ وجود دارد، اما تنها چند صد مورد از آنها می توانند انسان را بیمار کنند. انواع قارچ شامل  کپک ها، مخمرها و […]

The post علائم بیماری قارچ سیاه و راه درمان آن appeared first on کوکا.