محرومیت مدیرعامل نساجی به دلیل مصاحبه درباره ۲ بازیکن استقلال!

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مدیرعامل باشگاه نساجی را یک جلسه محروم کرد.

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،رای کمیته انضباطی در خصوص اظهارات خلاف واقع ایزد سیف اله پور مدیر عامل باشگاه نساجی مازندران با رسانه ها به قصد تشویش اذهان عمومی صادر شد.

مدیرعامل نساجی مدعی شده بود پس از پایان بازی با استقلال نسبت به دو بازیکن این باشگاه اعلام شکایت و شکایت از این دو بازیکن را در قالب بازیکنان غیر مجاز به ناظر بازی ارائه کرده که پس از تماس تلفنی با ناظر مسابقه، او به صراحت اعلام کرد شکایتی از سوی سیف اله پور مینی بر استفاده باشگاه اســتقلال از دو بازیکن خارجی غیرمجاز دریافت نکرده است.

به این ترتیب با ملاحظه گزارش خلیفه سلطان ناظر بازی که در آن به شکایتی اشاره نشده، این گزارش در پرونده کلاسه ۱۳۰۷ مضبـوط می باشد علی رغم فیلم مصاحبه ایشان و اصرار آقای سیف اله پور جهت مصاحبه با اهل رسانه مبنی بر شکایت از دو بازیکن مذکور این کمیته اظهارات آقای سیف اله پور را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشخیص داده و وفق مواد ۷۱ با در نظر گرفتن ماده ۹۳ مقررات انضباطی و همچنین تجویز مواد ۵۰ و ۱۱۷ همین مقررات آقای ایزد سیف اله پور را به ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از حضور در کلیه ورزشگاههای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور طی یک دیدار خانگی برای نساجی مازندران محکوم نموده و باشگاه نساجی مازندران را نیز با توجـه بـه مسئولیت تضامنی ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جریمه نقدی محکوم می نماید .” این رأی قطعی است.

  Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز