15 متن تبریک تولدت مبارک رفیق با فونت زیبا و خاص

  امیـــכوارҐ تماҐ اتـ؋ـاقات زنـכگیــت هـــכایــتگر تو بهـ כرست تریــטּ مسیــر باشـכ تولـכت مبارڪ כوست عزیــزҐ ****** شاید کیلومترها ازت فاصله داشته باشم اما قلب و صدایم امروز، فقط آواز «تولدت مبارک» برای تو می خواند  تولـבت مبارڪ ر؋ـیــق قـבیــمیــ ****** هر سال که بزرگ تر میشی رفاقتم هم با تو محکم تر میشه! تولدت […]

The post 15 متن تبریک تولدت مبارک رفیق با فونت زیبا و خاص appeared first on کوکا.