20 متن خوشحالی و حس خوب یعنی تولدت باشه!

I get older today, but this is the reason for happiness, not sadness. Eat, drink and make merry! خوشحالی یعنی امروز تولدم باشه … من امروز یه سال بزرگ تر می شم اما این نه باعث شادی می شه نه ناراحتی. فقط بخور، بنوش و خوش باش ****** Cheers to me for surviving another year! […]

The post 20 متن خوشحالی و حس خوب یعنی تولدت باشه! appeared first on کوکا.