رضائیان

رضائیان در دو راهی سرخ ها

رضائیان در دو راهی سرخ ها به گزارش نازشو –  رامین رضائیان که در جام جهانی بی شک یکی از بهترین بازیکن ما محسوب می شده بدون تیم مانده است اون که با تیم سابق خود به توافق برای جدایی…