5 جی

5 جی در آسیا بزودی اجرایی می شود

5 جی در آسیا بزودی اجرایی می شود نسل 5 جی که بزودی در بیشتر کشور های پیشرفته بطور عمومی اجرایی می شود در آسیا هم کشورهای زیادی آماده انتقال شبکه های خود به این نسل هستند و بیشتر زیر…