متولد هر ماهی میوه ی چه درختی است؟ | فال متولدین هر ماه

متولد چه ماهی هستین نماد و میوه ی درخت تولد شما چیست ؟   شـما متولد چه روز و چه ماهی هستید ؟ دراین قسمت از سایت تالاب می خواهیم بـه این سرگرمی جالب بپردازیم کافی اسـت کـه در نظرگرفتن روز و ماه تولدتان بدانید کـه میوه درخت شـما و سمبل آن چه چیزی اسـت همراه […]

نوشته متولد هر ماهی میوه ی چه درختی است؟ | فال متولدین هر ماه اولین بار در تالاب. پدیدار شد.