با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

آرام کردن فرد عصبانی گاها ممکن اسـت با افرادی کـه عصبی هستند روبه‌رو شویم و مورد خشم بی دلیل انها قرار بگیریم. با این وجود ما چه رفتار و برخوردی باید با انها داشته باشیم؟ آرام کردن فرد خشمگین نیاز بـه صبوری دارد. هنگامی کـه فردی داغ میکند و خشمگین می‌شود، گفتن عباراتی مثل آرام […]

نوشته با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟ اولین بار در تالاب. پدیدار شد.