اصغر فرهادی

پیام بزرگ اصغر فرهادی به ترامپ و کل دنیا

اصغر فرهادی  نازشو – اصغر فرهادی باردیگر توانست افتخاری دیگر برای ایران کسب کند، فیلم فروشنده ساخته جدید اصغر فرهادی توانست جایزه بهترین فیلم خارجی اسکار را دریافت کند، تا یک اسکار دیگر به به کارنامه آقای فرهادی اضافه شود.…