کنسول های بازی سونی

خبر های خوب برای طرفداران کنسول های بازی سونی

خبر های خوب برای طرفداران کنسول های بازی سونی به گزارش نازشو کمتر جوانی پیدا می شود که یک بار سابق بازی با کنسول های سونی را داشته باشد و فکر خریدن آن کنسول به ذهن اش نرسیده باشد. شاید…