ترجمه همزمان

انقلابی در ترجمه همزمان در راه است

انقلابی در ترجمه همزمان در راه است همیشه برای بسیاری از انسان ها این مسئله وجود داشت که چطور زبان های دیگر یاد بگیرند و متوجه شوند و از آن برای ارتباط استفاده کنند و امروز با ارائه پلنفرمی جدید…