پاسخ فردوسی پور

پاسخ فردوسی پور به تمام حواشی اخیر

پاسخ فردوسی پور به تمام حواشی اخیر به گزارش نازشو بعد از اینکه فردوسی پور بطور رسمی از برنامه نود کنار گذاشته شد جوابیه های و مصاحبه های مختلفی از وی در فضای رسانه پخش شد که بیشتر آن ها…