جلوگیری از پوکی استخوان

جلوگیری از پوکی استخوان با روش های علمی

بیماری پوکی استخوان یکی از بیماری های در حال رشد در جامعه امروزی ما در ایران است جلوگیری از پوکی استخوان برای کشور ما کم کم دارد به یک ضرروت تبدیل می شود چون جامعه ما در چند سال آینده…