تام و جری

تام و جری جدید ساخته خواهد شد.

تام و جری جدید ساخته خواهد شد. یکی از کارتون های چندین نسل از همه مردم جهان بی شک تام و جری است که یکی از ماندگار ترین کارتون هایی است که تا به امروز ساخته شده است. اما خبر…