مدیرعامل جدید پرسپولیس

گام بزرگ اقتصادی مدیرعامل جدید پرسپولیس

گام بزرگ اقتصادی مدیرعامل جدید پرسپولیس بعد از استعفا ایرج عرب ، محمد حسن انصاریفرد دوباره به عنوان مدیرعامل پرسپولیس معرفی شد و از روز اول بصورت بسیار جدی کار خودش را شروع کرد و در اولین گام به بزرگترین…