جلوگیری از ویروسی شدن کامپیوتر

جلوگیری از ویروسی شدن کامپیوتر بدون نرم افزار

با استفاده روز افزون از کامپیوتر های شخصی در منزل ها و شرکت های کوچک جلوگیری از ویروسی شدن کامپیوتر یکی از مهم ترین کار های است که هر فرد یا شرکت باید انجام دهد. حتی در برخی از شرکت…